Hnutí Brontosaurus je nevládní nezisková organizace, jejímiž cíly jsou především:

  • vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně a tvorbě životního prostředí a krajiny, při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek
  • mladým lidem pomáhat vytvářet kolektivy umožnující získání pocitu sounáležitosti, uznání a seberealizace. Snažit se dávat si navzájem radosti a příjemné zážitky, podporovat pořádání nápaditých akcí, které přispívají k ochraně a tvorbě životního prostředí a rozvoji člověka.
  • vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života, tzn. jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, formovat takový životní způsob, který nebude poškozovat prostředí, v němž žijeme; zaměřit se na pochopení souvislostí, uvědomění si vlastní odpovědnosti a posílení vlastní angažovanosti. Rozvíjet výchovu zkušeností a prožitkem, a to zejména prací, hrou, příkladem a bezprostředním kontaktem s přírodou

Hnutí Brontosaurus je pro všechny mladé lidi, kteří chtějí přispět k ochraně přírody a kulturního dědictví, nalézt nové přátele a něčemu se naučit. Náplň akcí je zaměřena jak na rozvoj osobnosti tak i pomoc v místech, kde je potřeba. V Hnutí Brontosaurus existuje více druhů základních článků, které se liší svým zaměřením a jsou otevřeny všem věkovým skupinám, zejména však mladým lidem ve věku 15-26 let.

Více o Brontosaurech nejdete na www.brontosaurus.cz.


Já jsem členem základního článku Zvonek. Čas od času jedu na nějakou akci a také oraganizuji letní tábor u chráněného území Zákopy u Opatova.